Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlığın Önemi Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz

DIŞ TİCARETTE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Günümüzde, ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, üniversiteler ve bazı özel kuruluşlar tarafından "Eğitim Programları" düzenlenmektedir.

Bu kurum ve kuruluşların bazıları aşağıda belirtilen çeşitli konularda Eğitim Programları bulunmaktadır.

İhracata Yeni Başlayanlar İçin Eğitim Programları (Çalıştaylar)

Hedef kitlesi hiç ihracat yapmamış ya da sınırlı ihracat deneyimine sahip firmaların sahipleri ya da üst düzey yöneticileridir. 1 gün süreli olarak tasarlanmıştır. Bu programlarla amaçlanan, firmalarımızın ihracata başlamak için yapısal ve sistematik şekilde hazırlanmalarını ve katılımcıların uluslararası iş yapma yeterliliğine ulaşmalarını sağlamaktır.

Dış Ticaret Eğitim Programları

Hedef kitlesi aktif ve potansiyel ihracatçılar olan "Dış Ticaret Eğitim Programları"nda amaçlanan firma temsilcilerini ve yöneticilerini dış ticaret konusunda bilgilendirmek ve yeniliklerden haberdar etmektir. 1-3 gün süreli olan bu programlar kapsamında Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Gümrük Mevzuatı Uygulamaları, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Eximbank Kredileri ve Kredi Sigorta Garanti Programları, İhracatta KDV İstisnası, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Bankacılık İşlemleri gibi çeşitli konular işlenmektedir.

Özel Konulu Eğitim Programları

Çoğunlukla 1 gün süreli ve hedef kitlesi dış ticaret alanında faaliyet gösteren firma temsilcileri ve imalatçılar olan "Özel Konulu Eğitim Programları"nın amacı; katılımcıları belirlenen konu ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek ve yeniliklerden haberdar etmektir. İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Dış Ticarette Muhasebe İşlemleri "Özel Konulu Eğitim Programları"ndan bazılarıdır.

İş Yönetim Sistemi Seminerleri

Firmaların uluslararası rekabet güçlerini arttırmada hammadde girişinden pazarlama aşamasına, hatta ürün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm aşamalardaki yönetsel sorunların çözümüne yönelik 1-2 gün süreli bir eğitim paketidir.

Ülke Sohbet Toplantıları

Yurt dışından dönen Ticaret Müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkeye ilişkin bilgi ve birikimlerini aktardıkları 2-3 saat olarak planlanan "Ülke Sohbet Toplantıları"yla amaçlanan; ihracatçılarımıza ülkeyle ilgili genel bilgiler vermek, Türkiye ile ikili ticarette karşılaşılan sorunları paylaşmak ve bu ülkelerle ilgili güncel öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Eğitim Programlarının organizasyonu İGEME, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğiyle gerçekleşebilmektedir. Alınan talepler doğrultusunda eğitim konuları çeşitlendirilerek ve daha da yoğunlaştırılarak yurdun her yerinde, talep alınan her ilimizde ihracatçılarımızın ayağına hizmet götürülmektedir. Özelikle 2000 yılından itibaren yurt genelinde düzenlenen eğitim programlarının sayısında önemli artış kaydedilmektedir. Her yıl bir önceki yıla kıyasla daha fazla sayıda eğitim programı düzenlenmesi yönünde talep alınmakta ve bunların karşılanması yoluna gidilmektedir.

İhracat yapmayı düşünen ya da halen yapmakta olan firmalar; dış ticaret mevzuatı, ülkelerin mevzuatları ve yatırım imkânları, sektörlerin dünyadaki durumu, ihracata yönelik devlet yardımları, dış taleplere ulaşma, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği mevzuatı, uluslararası ticaret ve yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, ihracat bedellerinin tahsili, lojistik ve taşıma hukuku, sigorta mevzuatı, bankalar mevzuatı, hukuki, idari, mali ve finansal açıdan şirketlerin yeniden yapılandırılması, uluslararası finansman sağlama teknikleri, sosyal güvenlik mevzuatı ile dış ticaret satış ve temsilcilik sözleşmeleri hazırlanması, yurt dışına yapılması planlanan yatırımlar ve yurt dışından Türkiye'ye yapılacak yatırım projeleri ve işbirlikleri ve benzeri konularda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyabilmektedir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2010/8 Sayılı Tebliğ) Kapsamında Eğitim ve Danışmanlık Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen proje bazlı giderleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2010/8 Sayılı Tebliğ) kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmaktadır.

Bu tebliğ kapsamındaki İşbirliği Kuruluşları; İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri olarak belirlenmiştir.

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler bu destekten yararlanmak için İhracatı Geliştirme Merkezine (İGEME) başvurmaktadır.

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Tebliğ kapsamında firmaların, İGEME'den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı aşağıda belirtilen konular ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen diğer konularda yurt içi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70 oranında desteklenmektedir. Eğitimciler tarafından düzenlenen eğitim programlarının, İGEME tarafından uygun görülen eğitmenlerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları:

a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,

d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

ı) Yenilikçilik ve Kümelenme.

Ayrıca aşağıdaki konularda düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

Yukarıda sayılan İşbirliği Kuruluşları, İGEME koordinasyonunda

a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,

b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,

c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,

ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,

d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,

e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması

ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen diğer konulardaki proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilmektedir. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

İşbirliği Kuruluşu tarafından yukarıda sayılan konularda verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan, aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderleri en fazla %75 oranında desteklenmektedir. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilmektedir.

Yukarıda belirtilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, İGEME koordinasyonunda proje bazlı yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilir. Bu kapsamda İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programı (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programı için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, ulaşım, konaklama, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti kapsamındaki tanıtım ve organizasyon giderleri karşılanır.

Yukarıda sayılan eğitim ve danışmanlık programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programlarına katılan şirketler, yukarıda belirtilen ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alarak, bu kapsamda, yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenmektedir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2010/8 Sayılı Tebliğ) kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması ve bu kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın vb.) bulunması gerekmektedir.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve UUE

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Özet Bilgi

Konuyla ilgili detaylı bilgi için, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisiyle irtibata geçebilirsiniz (www.oaib.gov.tr)

Kaynaklar:

www.ekonomi.gov.tr

www.igeme.org.tr