GTİP Nasıl Belirlenir Gümrük Çıkış Işlemlerinin Aşamaları Nelerdir

Türk Gümrük Tarife Cetvelimizin esasını "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi" oluşturmaktadır. Kısaca Armonize Sistem Sözleşmesi denilen bu sistem Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü) tarafından hazırlanmış ve üye ülkelerce kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir.

Armonize Sistem

"Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Sözleşmesi" Türkiye tarafından 3501 Sayılı Kanun ile 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 10 Kasım 1988 tarihinde kabul edilmiştir.

Armonize Sistemin Esasları

Armonize sistem; birçok uluslararası kuruluş, gümrük ya da ekonomik birlik tarafından oluşturulan ortak komite tarafından yapılan çalışma sonucunda hazırlanan dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınıflandırma sistemidir.

Armonize Sistemde

21 Bölüm,

96 Fasıl,

1241 Pozisyon,

5019 ayrı kategoride eşya, (2450 tek tireli, 2258 iki tireli alt pozisyon) bulunmaktadır.

Armonize sistem 5019 ayrı kategorideki eşyayı altı rakamlı bir kodlamayla sınıflandıran bir sistemdir. Bu altı rakamlı koda "Armonize Sistem Kodu" denir.

Bu Sıralamada;

İlk iki rakam

Fasıl Numarasını

İkinci iki rakam

Pozisyon Numarasını

Üçüncü iki rakam

Alt Pozisyon Numarasını

Dördüncü ‘’ ‘’

Kombine Nomanklatör Numarasını

Beşinci ‘’ ‘’

Milli Alt Açılım Numarasını

Altıncı ‘’ ‘’

İstatistik Numarasını

ifade etmektedir.

Söz Konusu Sıralamanın Taşıdığı Diğer Anlamlar

İlk Dört Rakam

Eşyanın Pozisyon Numarasını,

İlk Altı Rakam

Armonize Sistem Kodunu,

İlk Sekiz Rakam

Kombine Nomanklatör Kodunu,

On iki Rakam

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu

oluşturmaktadır.

Nomanklatöre Yardımcı 3 Yayın Bulunmakta Olup Bunlar;

İzahnameAlfabetik EndeksSınıflandırma Avileri Kompendiyumu

olarak adlandırılmaktadır.

Armonize Sistem İzahnamesi, Nomanklatörün ayrılmaz bir parçasıdır. 5019 ayrı kategorideki eşya pozisyon veya alt pozisyon bazında izahnamede ismen yer almıştır.

Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi (TARIC) (Integrated Tariff Of European Communities)

Avrupa topluluğu Kombine Nomanklatörü, Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak hazırlanmıştır. Armonize Sistemin altı rakamına iki rakam daha ilave edilerek sekiz rakamlı Kombine Nomanklatör (CD) oluşmuştur.

GÜMRÜK TARİFESİ NEDİR

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/ticareterbabi/Sayfalar/TarifeAnaSayfa.aspx

Tarife Cetveli Ön Açıklamalar: http://www.gumruk.gov.tr/tr-tr/ticareterbabi/Sayfalar/default.aspx

Korelasyon Tablosu 2010-2011: http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/anasayfa/Documents/28.12.2010%20%20De%C4%9Fi%C5%9FikliklerKorelasyonu%202010-2011TGTC_SON.xls

Bağlayıcı Tarife Bilgisi: https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/BTBWeb/

 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ   2011: 

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/ticareterbabi/Sayfalar/Tarife.aspx

 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080913M1

 Gümrük Çıkış İşlemlerinin Aşamaları Nelerdir?

I. Sunulacak belgelerin hazırlanması ve temini.

II. Belgelerin ilgili çıkış gümrüğüne verilmesi.

III. İhraç konusu malın tek tip gümrük beyannamesinde belirtilen hususlarla uygunluğunun tespiti için muayene edilmesi;

İlgili gümrük idaresinde beyanname üzerindeki bilgilerle belgeler karşılaştırılır ve bu aşamada ihraç konusu malın muayenesi ve yüklenmesi için ilgili belgeler muayene memuruna verilmektedir.

İhraç konusu malların bulunduğu yere gidilerek, beyannamede belirtilen hususlara uygunluğunun tespiti için muayene işlemi yerine getirilmektedir.

IV. Muayene işlemi tamamlandıktan sonra malın yüklenmesi;

Malın Beyannamede belirtilen hususlara uygunluğu tespit edildikten sonra kolcu nezaretinde yükleme işlemine başlanmaktadır.

Bu arada, ilgili nakil vasıtasına yüklenen ihraç konusu mal kurşun mühür altına alındıktan sonra, nakliyeci firma tarafından tanzim edilen karne veya manifestoların, ilgili memurlar tarafından beyannameye uygunluğu tetkik edilerek tescil işlemi yapılır ve araç yurt dışına sevk edilmektedir.

V. Tek tip gümrük beyannamesinin kapatılması ve nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi;

Karne veya manifestonun tescil işlemi yapıldıktan sonra, beyanname üzerinde gerekli açıklamayı veren kolcu beyannameyi ilgili muayene memuruna iade etmektedir.

VI. Çıkış işlemini yapan gümrük idaresi kapı veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan kara nakil aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben beyanname kapatılarak nüshalar ilgili mercilere gönderilmesi,

VII. Çıkış işlemleri iç gümrükle yapılıyorsa eşyayı taşıyan aracın fiilen yurtdışına çıkışının yapıldığı kapı gümrük idaresince teyit edilmesini müteakip, iç gümrük idaresi tek tip gümrük beyannamesini kapatarak nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi,