İthalat Uygulamalarıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir

 

1-) Kimler ithalat yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilir.

2-) Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?

Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:

 • Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
 • Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
 • Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Ekonomi Bakanlığı) perakende satışına izin verilen malların ithalatında, konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Bakanlar Kurulu’nun 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı (2009/15481, 37. madde)’ndan ulaşılabilir.

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/bkk.aspx

3-) İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.(İthalat Rejimi Kararı-Madde.5)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=72E1F834-19DB-2C7D-3DEC82E9CB09FCEB

4-) İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

5-)Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için hangi mercilere başvurmak gereklidir?

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

 • Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleriödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla)gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
 • Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proformafatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrükbeyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığınıgösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır.Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrükidaresine bildirir.

6-) İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ve nasıl ödenir?

İthalat bedelleri Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşme ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla konvertibl döviz veya TL olarak ödenir.

7-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır?

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir.

8-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır?

İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır.

9-) İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir?

Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir.

10-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir?

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

11-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Oranı nasıl belirlenir?

İç piyasadaki Katma Değer Vergisi oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi matrahı aşağıdaki unsurların toplamıdır:

(a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

(b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli  üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

12-) İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?

Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi’nde yer alan hallerde; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilmez.

13-) İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir?

İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir. Toplu Konut Fonunun, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

14-) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılır. Oranı % 3 ‘tür.

15-) Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez?

Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpanın DİR kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerinin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez. Bağlı muamele veya takas işlemleri ile İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere işlenmemiş kıymetli madenlerin (istisnaları bulunmaktadır) ithalinde de, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmemektedir.

16-) İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nereye ödenir?

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak ödenir.

17-) İthalatta Özel Tüketim Vergisi hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir?

İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık yıkama makinesi, termosifon v.b su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi, elektrikli ev aletleri, televizyon kameraları, video kamera, cep telefonu, klima cihazları, parfüm, saç spreyi, kristal avizeler v.b. ürünleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan vergi oranları ise; 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır.

18-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=72E1F834-19DB-2C7D-3DEC82E9CB09FCEB

19-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

20-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarları yer almaktadır. III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda* belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, Tarım Payları Tablosunda* tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarları tahsil olunur.

21-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’de balık ve diğer su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktadır.

22-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva eder. Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır.

23-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

Bu listede yer alan G.T.İ.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir. Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır.

24-)Yurt İçinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?

Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

25-) Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır?

“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (2011/3)”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yazısı’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

26-) Hangi maddelerin ithalatında “Garanti Belgesi” talep edilir ve bu belgenin nereden alınması gerekir?

“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (2010/6)”de belirtilen kombi cihazları, yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar, klima cihazları, buzdolabı, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır kurutma makinaları, mikro dalga fırınlar, ev tipi dikiş makinaları, torna tezgahları, forkliftler, yangın söndürme cihazları, vakumlu elektrik süpürgeleri, traktör, motosiklet, binek otomobili v.b. birçok ürünün ithalat aşamasında gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

27-) Hangi tür ithalatlar “Garantisi Belgesi”nden muaf tutulmaktadır?

Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatlar,

 • Geçici ithalat kapsamında yapılacak ithalatlar,
 • Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar,
 • Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar,
 •  "Garanti Belgesi"nden muaf tutulmaktadır.Ayrıca, Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca birgerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

28-) Hangi tür ithalat “İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin İthalat Tebliği'nin(2010/6)” dışında tutulmuştur?

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2010 tarih 2010/2 sayılı genelgesiyle; İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin İthalat Tebliği'nin uygulanmasında;

 • Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatın,
 • Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatın,
 • Serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatın, Belirtilen İthalat Tebliği kapsamında değerlendirilmeksizin işlem yapılması talimatlandırılmıştır.

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/genelgeler.aspx

29-) Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.

http://www.sanayi.gov.tr/Mevzuat.aspx?lng=tr

30-) İthal Araçlar için ‘’Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum tarafından düzenlenir?

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2010/7)’de belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

31-) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden alınır?

‘’Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2010/8)”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyaların ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste'de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında, gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı” Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

32-) Kimler elektrik enerjisi ithal edebilir ve başvuru mercii neresidir?

07.09.2005 tarihli 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması kaydıyla;

 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ( TETAŞ ) ve özel sektör toptan satış şirketleri,
 • Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri (36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden) elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılır.

http://www.epdk.gov.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/mevzuat

33-) Hangi maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak izin alınmaksızın ithal edilebilir?

“Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin İthalat Tebliği (2011/9)” uyarınca, söz konusu tebliğin EK:IA'da yer alan maddeler izin alınmaksızın ithal edilebilir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

34-) Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir?

İthalat 2011/10 sayılı Tebliğ’de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalinde gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygunluk yazısı talep edilir. Öte yandan, banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılabilir. Çek kağıtlarının ithali ise sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılabilir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

35-) Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır?

İthalat 2011/11 sayılı Tebliğ’de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Uygunluk Yazısı aranır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

36-) İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekir?

İthalat 2011/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

37-) Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin almak gerekmektedir?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 2011/14 sayılı Tebliğ’de, ürünün özelliğine göre Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınacak izne ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

38-) Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır?

İthalat 2011/16 sayılı Tebliğ’de belirtilen eşyaların ( hayvansal veya bitkisel gübreler, amonyum nitrat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,…) ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı’’ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

39-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekmektedir?

İthalat 2011/17 sayılı Tebliğ’de yer alan ve “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" ekinde de belirtilen kimyasal maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “İzin Belgesi” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, adı geçen Tebliğin ek listelerinde belirtilen birçok kimyasal maddenin ithalatı yasaktır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

40-) Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir?

İthalat 2011/5 sayılı Tebliğ’de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

41-) Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır?

Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin İthalat 2011/18 sayılı Tebliğ‘de belirtildiği üzere, gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, Gümrük Birliği kapsamı (tarım ürünleri hariç) ürünlerde;  Türkiye’nin de katıldığı AB Ekonomik Tarife Sorunları Grubunca (ETSG); gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler AB ile eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile düzenlenmektedir. İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi  veya çıkartılması   istenen ürünler ile  ulusal tarife kontenjanı açılması  talep edilen  bu Tebliğin Ek I’indeki şartları haiz ürünlere  ilişkin taleplerin, Ek II’deki, itirazların ise Ek:III’teki  başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=DAFCABE3-D8D3-8566-45202423F77176B7

42-) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler nerede bulunur?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı listelerde yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=72A19E02-19DB-2C7D-3D94A250A943EE1B

43-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait oldukları sektörler hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=72A19E02-19DB-2C7D-3D94A250A943EE1B

44-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Menşe Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

45-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ’Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur?

30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar’da “Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar belirtilmiş olup söz konusu Kararın 3 no.lu ekinde de bir örneğine yer verilmiştir. www.resmigazete.gov.tr (30.12.2001 tarih 24626 no’lu)

46-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen “Form A Menşe Belgesi" kimler tarafından düzenlenir?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenir.

47-) Hangi ürünler ithalatta izleme kapsamına alınır?

İthalat: 2010/21 sayılı Tebliğe göre, 25/7/1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kanun ile değişik 1/7/1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararname’nin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, soruşturmaya konu eşyanın ithalinde, ithalatçının veya temsilcisinin gümrük beyannamesini tescil ettirmesi ile söz konusu eşya başka bir işleme gerek kalmaksızın izleme kapsamına alınır.

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=79D37FD2-D8D3-8566-4520DF47D9C0B097

48-) İthalatta izleme kapsamındaki bir eşya ne zaman izleme kapsamından çıkar?

Bir önlemin yürürlükten kalkması veya açılan soruşturmanın önlemsiz kapanması ile başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu eşya izleme kapsamından çıkar.

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=79D37FD2-D8D3-8566-4520DF47D9C0B097

49-) Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağı) sayılan akaryakıt kimler tarafından ithal edilebilir?

Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:

a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,

b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,

c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,

tarafından ithal edilebilir. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar)

www.resmigazete.gov.tr (31.12.2009 tarih 27449 no’lu resmi gazete)

50-) Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar;

a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,

b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,

c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,

tarafından ithal edilebilir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 34 ile başlayan grupta yer alan madeni yağların ithalinde lisans veya uygunluk yazısı aranmaz. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar )

www.resmigazete.gov.tr (31.12.2009 tarih 27449 no’lu resmi gazete)

51-) Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi nereden alınır?

Alkol, alkollü içki (bira, şarap, vermut, likör…) ve metanol ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınır.

52-) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği uygulanmaz.

53-) Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler mi?

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2009 tarih 2009/109 sayılı Genelgesi uyarınca Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler.

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/genelgeler.aspx

54-) İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi?

İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya  teslim etmek zorundadır.

55-) Damping nedir?

Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için piyasa fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmak demektir.

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=6D274C6B-D8D3-8566-45203FB59C725377

56-) Sübvansiyon nedir?

İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır.

http://www.tpsa.gov.tr/index.cfm?sayfa=6D274C6B-D8D3-8566-45203FB59C725377

57-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl tespit edilir?

“Zarar tespiti” somut delillere dayanmalı ve dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkilerinin nesnel incelenmesini içermelidir.

İthalat Mevzuatı

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=72A19E02-19DB-2C7D-3D94A250A943EE1B

İthalat Politikası Araçları

Ticaret Politikası Savunma Araçları

Damping ve Sübvansiyon

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Yürürlükten Kalkan Önlemler

Önlemsiz Kapatılmış Soruşturmalar

Uygulama Tebliğleri

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi

İzleme

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İthalatçı Beyanına Tabi Ürünler

İthalatçı Beyanı Giriş Ekranı

Başvuru ve Soru Formları

Korunma Önlemleri Soruşturmaları

Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

Mevzuat

Uluslararası Mevzuat

İthalatta Anti-damping Uygulamaları Sunumu

Çalışmalar

Anti-Damping Anlaşması ve Türk İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi)

Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Soruşturması (Doktora Tezi)

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

Ticarette Teknik Engeller

http://www.teknikengel.gov.tr/

İTHALATLA İLGİLİ BAŞLICA WEB SAYFALARI

(Alfabetik Sıraya Göre Düzenlenmiştir. )

BAŞLICA BAKANLIKLAR

.          Ekonomi Bakanlığı

·          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

·          Çevre ve Orman Bakanlığı

·          Dışişleri Bakanlığı

·          İçişleri Bakanlığı

·          Maliye Bakanlığı

·          Milli Savunma Bakanlığı

·          Sağlık Bakanlığı

·          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

·          Ulaştırma Bakanlığı

BAŞLICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ

http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Antalya İhracatçı Birlikleri

Denizli İhracatçılar Birliği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlkleri

Ege İhracatçı Birlikleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri

BAŞLICA MÜSTEŞARLIKLAR

·          Gümrük Müsteşarlığı

·          Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Gn. Md. ( TASİŞ )

·          Hazine Müsteşarlığı

BAŞLICA KURUMLAR / KURULLAR / ENSTİTÜLER

·          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

·          Sermaye Piyasası Kurulu

·          Şeker Kurumu

·          Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )

·          Türk Standartları Enstitüsü

·          Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

·          Türkiye İstatistik Kurumu

·          Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

BAŞLICA ODALAR

·          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

·          İstanbul Ticaret Odası

BAŞLICA DERNEKLER

·          Gümrük Kontrolörleri Derneği

·          İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

·          Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği

·          Uluslararası Nakliyeciler Derneği ( UND )

DİĞER WEB SAYFALARI

·          Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

·          Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

·          Dış Ticarette Yaklaşımlar

·          Dünya Sağlık Örgütü ( WHO )

·          İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

·          İktisadi Kalkınma Vakfı ( İKV )

·          Merkez Bankası

·          Mevzuat Bilgileri

·          Resmi Gazete

İthalat işlemleriyle  ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz  Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi alınabilir.

DIŞ TİCARET KONULARINDA HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN DANIŞMA VE ENFORMASYON HATTI

Tel : (312) 436 11 96

Web : www.oaib.gov.tr

E-Posta : oaibbilgidanisma@dtm.gov.tr

İlgili Kişiler :

Yakup İNCESU (incesuy@dtm.gov.tr)  Tel : (312) 436 11 96 veya (312) 447 27 40 (225)

Hüseyin İNCEÇAM (incecamh@dtm.gov.tr) Tel : (312) 436 11 96 ve (312) 447 27 40 (227)