Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Nedir

Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Konuyla ilgili Devlet Yardımı

Pazar araştırması, firmaların, ürünleri için hangi yabancı pazarların en fazla potansiyele sahip olduklarını belirlemesine olanak tanır.

Yeni ihracata başlayan firmalar demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyal ve kültürel çevreye, pazara girilebilirliğe ve ürün potansiyeline dayalı birkaç hedef pazar araştırmalıdırlar.

İyi bir pazar araştırması, firmanın ürünleri veya hizmetleri için talebi ve hedef pazarda ürünlerinin ne kadar iyi bir performans göstereceğini tahmin etmesine yardım eder. İki ya da üç hedef pazar belirlemek üzere, potansiyel en fazla on ülke için aşağıdaki konular teker teker incelenmelidir:

 • Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini gözönüne alarak, her ülkenin toplam nüfusu belirlenmelidir.
 • Hedef alınan yaş grubunun, nüfusun içinde yeterli payı olup olmadığı (1-10, 11-24, 25-40, 41-60 vb. gibi) saptanmalıdır.
 • Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal kesimde yaşadığı belirlenmelidir.
 • Pazara girecek olan ürün ya da hizmeti etkileyebilecek olan iklim ve hava değişiklikleri olup olmadığı tesbit edilmelidir.
 • İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma mesafeleri öğrenilmelidir.
 • Pazarda ulaşım ve haberleşme altyapılarının düzeyi ve kalitesi gözönüne alınmalıdır.
 • Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel dağıtım ağlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Devlet sisteminin özel sektöre destek olup olmadığı araştırmalıdır.
 • Devlet özel sektör iş bağlantılarına ne derecede karışmaktadır?
 • Yabancı ürünlerin ithalatına karşı devletin tutumu nedir?
 • Politik sistem istikrarlı mı yoksa sık sık değişiyor mu?
 • Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıyor mu ?
 • Dünya Ticaret Örgütü'ne - (DTÖ-WTO) üye mi? Gümrük duvarlarını istediği zaman yükseltebilir veya ithalatına yasaklama koyabilir mi?
 • İthalatın ve ihracatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etmek konusunda ülkenin tavrı nedir?
 • Pazarda ithal ürünler ne ölçüde kabul görmektedir?
 • Serbest ve açık görünmesine rağmen, pazar yabancılara kapalı mı?
 • Hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyüme nedir?
 • Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hasılası ve ödemeler dengesi nedir?
 • Genel ekonomi içinde ithalat ve ihracatın yüzdeleri nelerdir?
 • Hedef ülkenin ithalat ihracat oranı nedir?
 • Hedef ülkede enflasyon oranı nedir? Pazar ve kambiyo mevzuatı nasıl çalışmaktadır?
 • Hedef ülkenin kişi başına milli geliri nedir? Gelir düzeyleri artıyor mu?
 • Gelirin yüzde kaçı tüketim maddelerine harcanıyor?
 • Nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmiyor? Ulaşılan ortalama eğitim seviyesi nedir?
 • Nüfusun yüzde kaçı orta sınıf olarak belirlenmiştir?
 • Hedef pazar ne derecede iç pazara benziyor?
 • Ürün ya da hizmete ilişkin tercüme ya da adaptasyona ihtiyaç var mı?
 • Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerinin yasal yönleri nelerdir?
 • Ticaret için gerekli dokümanlar, teknik ve çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri nelerdir?
 • Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları nelerdir?
 • Eğer ticari bir anlaşmazlık çıkarsa, hukuki sistem adil ve tarafsız bir inceleme olanağı sağlıyor mu?
 • Vergi yasaları yabancılar için adil mi? Yurt dışına çıkacak olan ihracat gelirleri için vergi oranı nedir?
 • Hedef pazarda ürün için belli bir talep var mı?
 • Hedef pazarda ürünün yüzde kaçı üretiliyor, yüzde kaçı ithal ediliyor?
 • Ürün ya da hizmet hedef pazarda anlaşılmış ve kabul edilmiş midir?
 • Pazarda şu anda kaç yabancı rakip bulunmaktadır? Hangi ülkelerden?

Hedef pazar değerlendirmesi tablosu bir önceki bölümde yer alan faktörlerin tam bir dökümünü içermektedir.

İhracatçı, her ülke için olmak üzere çeşitli faktörlerden oluşan her bölüm için 1 (çok kötü) ile 5 (çok iyi) arasında puan kullanmalıdır. İhracatçı daha sonra, sonuçları değerlendirerek, hedef pazarları belirlemelidir.

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSU

ÜLKE

ÜLKE

ÜLKE

Pazarın Demografik ve Fiziksel Durumu

 

 

 

1- Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu

 

 

 

2- Nüfus: Yaş dağılımı

 

 

 

3- Nüfus: Kentsel ve kırsal dağılım

 

 

 

4- İklim ve hava değişiklikleri

 

 

 

5- Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklığı

 

 

 

6- Hava taşımacılığı olanakları

 

 

 

7- Ulaşım ve haberleşme ağı

 

 

 

8- Bölgesel ve yerel nakliye olanakları

 

 

 

Politik Durum

 

 

 

9- Devlet sistemi

 

 

 

10- Devletin iş hayatına katılımı

 

 

 

11- Dış ticarete karşı devletin tutumu

 

 

 

12-Politik istikrar ve süreklilik

 

 

 

13- Adil/serbest ticaret anlayışı

 

 

 

14- Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler

 

 

 

Ekonomik Durum

 

 

 

15- Gelişmenin genel düzeyi

 

 

 

16-Ekonomik gelişme : GSMH, sanayi sektörü

 

 

 

17-İthalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesi

 

 

 

18- Ödemeler dengesi

 

 

 

19-Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar

 

 

 

20- Kişi başına gelir ve dağılım

 

 

 

21- Harcanabilir gelir ve harcama eğilimleri

 

 

 

Sosyal/Kültürel Yapı

 

 

 

22- Okur yazarlık oranı, eğitim düzeyi

 

 

 

23- Orta sınıfın varlığı

 

 

 

24- İç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklar

 

 

 

25- Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller

 

 

 

Pazara Giriş

 

 

 

26- Yeterli dağıtım ağı

 

 

 

27- Dokümantasyon ve ithalat mevzuatı

 

 

 

28- Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller

 

 

 

29- Patentler, ticari markalar, telif haklarının korunması

 

 

 

30- Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları

 

 

 

31- Vergi yasaları, oranları

 

 

 

Ürün Potansiyeli

 

 

 

32- Tüketici ihtiyaçları ve istekleri

 

 

 

33- Yerel üretim, ithalat, tüketim

 

 

 

34- Ürünün tanınması ve kabulü

 

 

 

35- Yabancı ürünlere karşı tutum

 

 

 

36- Rekabet

 

 

 

Yurt Dışı Pazar Araştırması İle ilgili Devlet Yardımı

·         Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği (2011/1 Nolu Tebliğ)

Bu teşviğin  amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

o                 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

o                 Pazara Giriş Desteği

1.  Rapor Desteği

2. Danışmanlık Desteği

3. Yurt Dışı Tanıtım Desteği

o                 e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.

Desteğin Amacı

Şirketlerin ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin belli giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir ?

Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler.

Sağlanan Destekler

1.Ulaşım : Uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile günlük 50$'ı gezi başına 500$'ı aşmayan araba kiralama ücreti.

2.Konaklama : Şirket başına günlük maksimum 300 $ (oda + kahvaltı).

Destek Tutarı

Gezi başına en çok 7.500$ (Harcamaların %70'i ödenir. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.)

Ülke Sayısı ve Süresi

Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülkede yapılabilir. Söz konusu pazar araştırması gezisi en az 2, yol hariç en fazla 10 gün olabilir.

Başvuru Süresi

Desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri (Bakınız Ek A) ile İGEME'ye başvurulması gerekmektedir.

Araştırmacı Sayısı

En fazla iki kişidir.

Yetkili Kuruluş

DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Uygulamacı Kuruluş

İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Destekle İlgili Mevzuat

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tebliği, Uygulama Usul ve Esasları ve Başvuru Belgelerini yüklemek için tıklayınız. (rar dosyası - 77 kb)

 

 • Rapor Desteği

Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.

Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Sağlanan Destekler

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler.

Destek Tutarı

Rapor ve danışmanlık için şirketler %60, İşbirliği Kuruluşları %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süreci

Ön Onay Başvurusu: Rapor desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BR-1, İşbirliği Kuruluşlarının ise EK BR-2 ve rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla birlikte İGEME'ye müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu hazırlayan uluslararası kuruluş için İGEME'nin ön onayını almaları gerekmektedir.

Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı 'Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları listesine Turquality web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ön Onay Sonrası Başvuru: Rapor desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının İGEME'nin ön onayını müteakip EK BR'de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş

DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Uygulamacı Kuruluş

İGEME

 • Danışmanlık Desteği

Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.

Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Sağlanan Destekler

Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler.

Destek Tutarı

Rapor ve danışmanlık için şirketler %60, İşbirliği Kuruluşları %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süreci

Ön Onay Başvurusu: Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BD-1, İşbirliği Kuruluşlarının ise EK BD-2 ile İGEME'ye müracaat etmeleri ve İGEME'nin ön onayını almaları gerekmektedir.

Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı 'Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları listesine Turquality web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ön Onay Sonrası Başvuru: Danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının İGEME'nin ön onayını müteakip EK BD'de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş

DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Uygulamacı Kuruluş

İGEME

 • Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.

Desteğin Amacı

Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve film yapımcılarının yurt dışında tanıtımına ilişkin giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar.

Sağlanan Destekler

Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının uluslararası ve şehirler arası ulaşımında kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının gidilen ülkede kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir kuruluş günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 $ tutarında destek alır, 800 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.),

Tanıtım ve organizasyon giderleri:
1. Tercümanlık giderleri
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
5. Fuar ve sergi katılımı giderleri
6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Destek Tutarı

Yurt dışı tanıtım desteği için kuruluşlar %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süreci

Ön Onay Başvurusu: Yurt dışı tanıtım desteğinden yararlanmak isteyen kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin destek kapsamına alınabilmesi için ilgili kuruluşlar tarafından program tarihinden en az 3 (üç) ay önce tanıtım faaliyeti programı ve tahmini bütçesini gösteren EK BT-1 ile İGEME'ye ön başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Ön Onay Sonrası Başvuru: Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında ön başvuruları uygun görülen kuruluşların, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip EK BT'de belirtilen faaliyet sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş

DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Uygulamacı Kuruluş

İGEME

 • E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.

Desteğin Amacı

Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.

Destek Tutarı

Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Firmalar en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.

Yetkili Kuruluş

DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Uygulamacı Kuruluş

İGEME (Ön onay alınması gerekmektedir.)

Ön Onay Verilen e-Ticaret Siteleri

Ön onay verilen e-ticaret sitelerinin listesini görmek için tıklayınız.

 Konuyla İlgili Mevzuat İçin;

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2553&icerikID=2730&dil=TR

 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları