İhracatla İlgili Kurum ve Kuruluşlar Hangileridir

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

Ekonomi Bakanlığı; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmiştir. İhracatta standart kontrollerin yapılması, yurtdışı teşkilat aracılığı ile iş çevrelerine hizmet verilmesi de Ekonomi Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Temsilciliklerinden, temsilciliğin bulunduğu ülkenin dış ticaret mevzuatı, Pazar bilgileri, ithalatçı adresleri, ülke ve firma bazında yaşanan problemlerin çözümü, firma güvenilirliğinin tetkiki, ülke ve sektör raporları, dış talepler, firma eşleştirmeleri gibi konularda destek alınabilir.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Bilgi Temini

Birliklerin iştigal alanına giren konular çerçevesinde üretim, ihracat, ithalat, fiyat durumu, dış piyasadaki rakiplerimiz ve mevzuat çerçevesinde oluşturulan bilgiler güncel olarak izlenmekte olup, talep edenlere verilmektedir. Hedef ülkelerle ilgili olarak ihracatçılarımızın gereksinim duyacağı her türlü bilgi, derlenmekte ve ihracatçılarımızın kullanımına sunulmaktadır.

- Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerinden Alınan Bilgiler

Yurt dışındaki Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından periyodik olarak ulaştırılan bilgiler ve topluca alınan ithalatçı adresleri düzenli olarak ihracatçı birliklerinin üyelerine ve ilgili kuruluşlara ulaştırılmaktadır.

- Ülkemize Yapılacak Ticari Geziler

İhracatçı Birlikleri yabancı heyetlerin Türk firmalarını ziyaret etmelerini sağlamakta ve potansiyel alıcı ülke temsilcileri ülkemize davet edilmektedir.

- Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

Türk ürünlerinin hedef pazarlardaki ihracat potansiyellerinin değerlendirilebilmesi için sözkonusu ülkelerde incelemeler yapılmakta ve sonuçları üyelerine duyurulmaktadır.

- Eğitim ve Bilgi Alışverişi

Birliklerin iştigal konularına giren maddelerle ilgili olarak kongre sempozyum ve toplantı gibi etkinlikler düzenlenerek sektörün bir araya gelmesi sağlanmaktadır.

- Karşılaşılan Sorunlarının Yetkililere Ulaştırılması

Birlikler, ihracat mevzuatının hazırlanması ve ülkemizin uluslararası düzeydeki ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki çalışmalara katılmakta ve bu konudaki sektör görüş ve önerilerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'na ve gerekiyorsa ilgili diğer kurum ve kuruluşlara arz etmektedir.

- Fuar Organizasyonları

İhracatçı Birlikleri, ihracatçıların yurt dışı pazar paylarının arttırılması, yeni pazarların bulunması ve ihracat olanakları yaratılması için hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara doğrudan ulusal katılım organizasyonu gerçekleştirmektedir.

- Performans ve Güvenililirlik Formu

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda aranan belgelerden biri olan, başvuru sahibi firmanın performans ve güvenililirliğinin onaylandığını gösterir belgedir. Üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince düzenlenir.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türkiye ihracatının özel sektör cephesinin en üst örgütü olan TİM; özel sektör adına bütün ihracatçıları, bugün faaliyette bulunan 61 İhracatçı Birliğini, İhracatçı Birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterliği, İcra Komitesi, madde bazında dengeli bir ağırlığa sahip olduğundan bütün ihracat kalemlerini, temsil etmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi; ihracatçıların ortak sorunlarına çözüm aramayı, ihracatçıların sorunlarının tartışıldığı bir platform olmayı, kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçılar arasında koordinasyonu sağlamayı, ihracatın gelişltirilmesi ve sorunlarının çözülmesi yolunda politikalar oluşturmayı, ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında üst düzeyde temsil etmeyi görev edinmiştir.

İGEME – İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Araştırma - Geliştirme
İGEME, ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarının artırılması, yeni pazarların bulunması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ticari prosedürler konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi, ihracata yeni başlayacak firmalara gerekli bilgilerin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta ve ihracatın geliştirilmesine yönelik yeni projeler uygulamaktadır. Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının yer aldığı ülke/sektör/ürün "Araştırma Raporları", ihracatçılara yönelik pratik bilgilerin yer aldığı "Pratik Bilgiler Serisi" ve mevzuata ilişkin yayınlar basılı ve web tabanlı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

- Eğitim
Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluş çalışanlarının elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurs, seminer ve birçok eğitim programı düzenlenmektedir.Ayrıca ihracatımız için önem arz eden belirli ürünler/pazarlar hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı güncel konu ve gelişmelere ağırlık veren seminerler/paneller de düzenlemektedir. Eğitimde kazanılmış olan bu tecrübe yurtdışındaki benzer kuruluşların personelinin eğitiminde de kullanılmaktadır.

- Tanıtım
Türk ihraç ürünleri ve firmalarımızın yurtdışında tanıtımının yapılması konusunda önemli hizmetler vermekte olup; bugüne kadar birçok uluslararası ticaret fuarına milli katılım organizasyonlarının yanı sıra özellikle yurtdışı tanıtıma yönelik genel veya sektörel bazda broşür, katalog ve rehberler ile tanıtım CD'leri gibi farklı basılı ve görsel tanıtım materyali hazırlamakta ve yurtdışında etkin bir şekilde dağıtmaktadır.

- Ticari Bilgi
Bilişim teknolojilerinin uluslararası rekabette avantaj sağlayıcı bir unsur haline geldiği günümüzde, dış ticareti geliştirme kuruluşu olarak İGEME'ye düşen görevlerden biri de Türk ihracatçısının ihtiyaç duyduğu güvenilir ve güncel ticari bilginin en kısa zamanda sağlanmasıdır. Bu kapsamda İGEME, ticari bilgi hizmetlerini mümkün olduğunca elektronik ortama taşımaya çalışmakta, abone olduğu yurtdışı elektronik veri tabanlarından temin edilen bilgileri ücretsiz olarak Türk ihracatçısının hizmetine sunmakta ve özellikle ihracat konusunda zengin ticari koleksiyona sahip kütüphane dökümantasyonunu web sitesi üzerinden de erişilebilir kılmaktadır.

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişimi amaçlayan ve www.türkiye.gov.tr adresinde hizmet veren e-devlet ana kapısının "İş" başlığı altında yer alan Dış Ticaret, Elektronik Ticaret ve Sektörler bölümlerinde de İGEME faaliyetlerine ulaşabilirsiniz.

İGEME'den Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Ürün/Sektör Hedef Pazar Araştırmaları, Yerinde Pazar Araştırmaları, ihracat uygulamalarına yönelik İhracatta Pratik Bilgiler, Dış Ticaret Mevzuatı gibi çeşitli yayınlar kanalıyla bilgiye ulaşabilirsiniz. İGEME'nin yürütmekte olduğu "İhracata Yönelik Devlet Yardımlar"ından "Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği" ile Koordinator Kurum olduğu "Eğitim ve Danışmanlık" desteklerinden yararlanabilir ve ürünlerinizin yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak yerinde pazar araştırması yapabilir, hazır pazar araştırması raporu ve istatistik satın alabilir ve ürünlerinizin elektronik ortamda pazarlanabilmesine imkan tanıyan e-ticaret sitelerine üyelik için destek alabilirsiniz. İhracat sürecinde karşılaşacağınız birçok konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmak için ülke çapında yaygın olarak gerçekleştirilen Eğitim Programlarına katılabilirsiniz. Ürünlerinizi tanıtmak için İGEME'nin milli katılım organizasyonları düzenlediği yurtdışı fuarlara devlet destekleri kapsamında katılabilirsiniz. İGEME'nin yurtdışına yönelik olarak ücretsiz hazırladığı Ürün/Sektör ve Firma Tanıtım Broşürlerinde yer alabilir ve ayrıca "Trading Highlights From Turkey" adlı dergimizde çok uygun fiyatlarla tanıtımınızı yapabilirsiniz. İGEME'nin öncülüğünde BCTP (Balkan Bölgesel Ticareti Geliştirme Merkezi) adı altında 1999 yılında faaliyete geçen ve sekiz Balkan ülkesinin (Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan,Yunanistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ) üyesi olduğu Merkez vasıtasıyla bu ülkeler ile işbirliği imkanlarını araştırabilirsiniz. Hollanda / Rotterdam ve KKTC/ Lefkoşe Ofislerimiz ile doğrudan temasa geçerek Batı Avrupa ve KKTC'ye ihracat hakkında güncel bilgileri ve ithalatçı adreslerini temin edebilirsiniz. Ankara Merkez ve Marmara - Ege Bölge Müdürlüklerindeki kütüphaneler kanalıyla gerek tüm İGEME yayınlarına gerekse referans kitap, rehber, süreli yayın gibi basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilirsiniz. KOBİ Danışma Hattı (312 418 09 17) kanalıyla ihracat mevzuatı konusunda doğrudan konunun uzmanından bilgi alabilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI – GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VERGİ DAİRELERİ

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 11 inci maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV'den istisna edilmiş olup, ilgili kurumlarca yürütülür.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Orman ürünlerinin ihracı için istihsal yerinden Orman Nakliye Tezkeresi alınması gerekmektedir.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Dış ticaret mevzuatı hükümleri uyarınca, çıkış ve giriş işlemlerini düzenleyen gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamaktadır. Gümrük işlemlerinde ihracatçıya; eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları gibi avantaj ve kolaylıkılar sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Gümrük Müsteşarlığına bağlı ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınır.

KOSGEB VE VERDİĞİ HİZMETLER

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı); küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

KOSGEB tarafından verilen destekler ise şunlardır:

Banka Kredi Faiz Destekleri Bilişim Destekleri Destekleri Bölgesel Kalkınma Destekleri Danışmanlık ve Eğitim Destekleri Girişimciliği Geliştirme Destekleri Kalite Geliştirme Destekleri Pazar Araştırma ve İhracaatı Geliştirme Destekleri Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri

TOBB VE TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODALARI VE VERDİKLERİ HİZMETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temel görev hizmetlerinin yanı sıra özel sektör üyelerine yönelik aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir.

TOBB;

TIR Karnesi ile geçiş belgesi taleplerini karşılamakta; ATA Karnesi düzenlenmekte; EAN barkod sistemini yürütmektedir. Menşe Şahadetnamesi ile Dolaşım Belgesinin basımını gerçekleştirmekte, Kapasite Raporu düzenlemekte, Ticaret Sicili Gazetesi'ni yayınlamakta, Türk ve yabancı firmalar arasında çıkan ihtilaflarda yardımcı olmakta, TOBB Tahkimi çalışmalarını yürütmektedir.

- Bilgi Hizmetleri

İşletmelerin uluslararası rekabet ortamında daha bilinçli ve bilgili olarak yatırım, üretim, ticaret ve/veya işbirliği yapabilme olanaklarına kavuşabilmeleri, bunun yanında Türkiye'nin yurt dışında daha etkin tanıtımına katkıda bulunmak ve yabancı yatırımcıları da ülkemize çekmek amacıyla internet servisleri kurulmuştur.

- İş İmkanları ve İşbirliği Bilgi Ağları

TOBB; KOBİ'lerin dünya ekonomisi ile entegrasyonunu, sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu XXIII. Genel Müdürlüğü'nün KOBİ'lerin ticari, teknik ve mali konularda sınırötesi işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için kurduğu işbirliği ağlarından BC-NET(AB İşletmelerarası İşbirliği Ağı) ve BRE (AB İşletmelerarası İşbirliği Merkezi) adlı işbirliği ağlarına üyedir. Sözkonusu müdürlük, bu işbirliği ağları ile sınırötesi işbirliği yapmak isteyen işletmelerin işbirliği tekliflerini bu işbirliği ağlarına iletmektedir.

Ayrıca, her ay çıkarılan "Ekonomik Forum" adlı derginin ekinde "İşbirliği Teklifleri ve Dış Ticaret Talepleri Bültenlerini" hazırlamaktadır. Ayrıca BC-NET'in öngördüğü tarzda bir yerel danışmanlar ağı oluşturulmuştur. ICC/IBCC-NET (Milletlerarası Ticaret Odası / Odalar Arası Bilgi Değişim Sistemi) ve ABCINFOS (Balkan Odaları Birliği Bilgi Değişim Ağı) altında çeşitli işbirliği olanakları oluşturulmuştur.

- Veritabanları ve Bilgi Erişim

Talep üzerine; imalatçı firmalar, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketler, Türkiye'deki
Ihracatçı firmalar ile ilgili bilgiler verilmektedir.

- Kütüphane ve Belge

Avrupa Birliği ile ilgili yayınlara ağırlık vererek, kamu ve özel sektörden gelen araştırmacıların ve işadamlarının bilgi ve kaynak ihtiyacını karşılamaktadır.

- Uluslararası İlişkilerle İlgili Faaliyetleri

Türk özel sektörünün, uluslararası düzeyde ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis edilmesini sağlamak amacıyla;

Yurtdışından heyet ziyaretlerini düzenlemekte ve yabancı iş adalarının ilgili Türk işadamları ve kuruluşlarla temaslarını temin etmekte,

Ayrıca yurtdışına heyet ziyaretleri düzenlemekte ve yabancı ülkelerde ilgi sektör temsilcileri ile temasları düzenlemekte,

Yabancı ülkelerde muadil kuruluşlarla müşterek Odalar ve Ekonomik İşbirliği Komitelerini kurmakta ve yürütmekte,

Türk Özel Sektörü'nü temsilen, uluslararası Ticaret Odası ICC, Avrupa Odalar Birliği ASCAME, ECO ve İslam Ticaret ve Sanayi Odaları, Balkan Odaları Birliği ABC, Karadeniz Odalar Birliği, OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi BİAC gibi kuruluşların çalışma ve faaliyetlerine aktif olarak iştirak etmektedir.

DEİK (DIŞ EKONOMIK İLİŞKİLER KURULU-İŞ KONSEYLERİ)

Türk ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katkıda bulunabilmek için, sanayi işbirliği başta olmak üzere, dış ticaretin ve ekonomik ilişkiler ağının genişletilmesi, hizmet sektörlerinin yurtdışına açılması konularında yeni pazar olanaklarını değerlendirmektedir.

DEİK iki taraflı İş Konseyleri aracılığı ile faaliyet göstermektedir. İş Konseyleri'nin görevi, Konsey kurulan ülke ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Bu amaçla DEİK, söz konusu ülkede iş dünyasını temsil niteliğini haiz bir muhatap kuruluş ile işbirliği yapmaktadır.

DEİK tarafından periyodik olarak yayımlanan Türkçe ve İngilizce bültenlerle Türk ve yabancı iş çevrelerine bilgi sağlanmaktadır.

TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI)

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3332 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektir. Türk Eximbank'ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

Türk Eximbank 2008 yılında 4,3 milyar ABD Doları tutarında nakdi kredi desteği ve 5,1 milyar ABD Doları tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak ihracata toplam 9,4 milyar ABD Doları seviyesinde bir destek vermiştir. Böylece, Banka nakdi ve gayrinakdi destekleri ile ihracatın yaklaşık % 7'sine finansman desteği sağlamıştır.

Türk Eximbank'ın İstanbul ve İzmir'de birer şubesi, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve Trabzon'da ise irtibat bürosu bulunmaktadır.

TOSYÖV (TÜRKİYE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNETİCİLER VAKFI) VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Bilgilendirme ve Uluslararası İlişkiler

TOSYÖV kendi içinde oluşturduğu birim ve profesyonel danışmanlarla KOBİ'lere yönelik olarak bilgi akışını sağlamaktadır. TOSYÖV üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarla KOBİ'lerin dünya pazarlarına girebilmesi için yardımcı olmaktadır.

- Eğitim ve Yayın

"KOBİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Koordinasyon Projesi" KOBİ'lere ulusal ve uluslararası eğitim seminerleri düzenleyerek bilgilendirmektedir. TOSYÖV yerli ve yabancı uzmanlarıyla KOBİ'lere hizmet vermektedir. Ayrıca hukuk ve mali müşavirlerimiz konularıyla ilgili olarak KOBİ'lerin problemlerini çözmelerine yardımcı olmaktadırlar. TOSYÖV, KOBİ'lere yönelik olarak "Girişim" adlı ihtisas dergisi hazırlamaktadır. Bu dergide yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarını da okuyucularına iletmektedir. Ayrıca TOSYÖV'ün kütüphanesinde kendi yayınlarının yanı sıra, diğer ülkelerden gelen çeşitli yayınlar yer almaktadır.

TİKA (Başbakanlık -Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Yayınlar

Ülkelerin ekonomik yapılarının incelenmesi ve sektörel önceliklerin belirlenmesi amacıyla her ülkenin profilleri hazırlanmakta ve sektör araştırmaları yapılmaktadır.

- Eğitim Kültür ve Sosyal İşbirliği

Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal konulardaki alanlarda işbirliği kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarında faaliyetleri bulunmaktadır.

- Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği

Gelişme yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programların hazırlanması bankacılık, finansman faaliyetleri, sigorta, dış ticaret, istatistik, bütçe ve vergi sistemi konularında yardımcı olunması, ekonomik, ticari ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerinin hazırlanması veya uygulamasının koordinasyonunun sağlanmasıdır.

İKV (İKTISADI KALKINMA VAKFI) VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Bilgi Temini

Gümrük Birliği'nin işleyişiyle ilgili olarak firmaların sorularını yanıtlamakta ve sorunlarına çözüm üretmektedir. Türk firmalarının AB ülkelerine yaptıkları ihracatta karşılaştıkları spesifik sorunların tespit etmekte ve bu sorunların "Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi" toplantılarında görüşülmesini sağlamaktadır.

- İşbirliği Programları

AB'nin KOBİ'lere yönelik işbirliği programı olan Europartenariat'ın Türkiye'deki organizyonu ile aynı sistem çerçevesinde Medpartenariat programının Türkiye organizasyonunu yürütmektedir.

- Eğitim

AB, Tek Pazar ve Gümrük Birliği alanlarında firmalara düzenli bilgi akışını sağlayan birimlerin ilgili konularda eğitimini gerçekleştiren "Bilgi Ağı Projesi'nde, küçük ve orta ölçekli firmalara bilgi ulaştıracak dağıtım birimlerindeki personelin yurt içi ve yurt dışı eğitim programları aracılığı ile AB ve Gümrük Birliği alanındaki eğitimi gerçekleştirilmektedir.

TÜRK DIŞ TİCARET DERNEĞİ (TÜRKTRADE)

Türktrade, küreselleşmenin tarım ve sanayide yarattığı rekabeti göğüslemek, bunun gerektirdiği yapısal reformların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak; bu sayede de, Türk sanayinin rekabet gücünün arttırılmasının zeminini oluşturmak yolunda sivil toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirmekte, ihracatın gelişimini sağlamak amacıyla dış ticaretle ilgili araştırmalar yapmaktadır.

TÜRK DIŞ TİCARET VAKFI

Türk Dış Ticaret Vakfının amaç ve görevleri şunlardır:

1- Dış ticarete hizmet veren meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün faaliyetlerini desteklemek ve onlara her türlü yardımda bulunmak.

2- İhraç mallarımızın, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası standartlara uyumu yönünde çalışmalar yapmak, kaliteyi sağlamak üzere kalite sembolü verilmesi yönünde çalışma yaparak ihraç mallarımızın rekabet şansının artırılması için faaliyet göstermek.

3- İthalatın en uygun flartlarda gerçekleşmesini sağlayacak her türlü araştırmayı yapmak ve bu konudaki çalışmalara destek olmak.

4- Amaçlarıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı bilimsel seminerler, toplantılar ve konferanslar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak, dış pazarlamayı geliştirecek çalışmalara destek sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile temsilcilik ilişkilerini de içerecek münasebetler kurmak.

5- Gümrük Birliği konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin olarak dış ticaret sektörüne uygulama ve mevzuatla ilgili olarak her türlü desteği vermek.

6- Dış ticaret ve özellikle ihracat sektöründe dinamik gelişmeler gösteren kurum ve kuruluşlar ile başarılı ihracatçıları özendirmek maksadıyla takdirname ve ödüller vermek.

7- İhracat ve ithalatla iştigal eden yurt içi ve başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurtdışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının personelini yetiştirmek amacı ile konusu ile ilgili öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, burs vermek, bu amaçla ilgili ülkelerden burs imkanları araştırmak.

8- Araştırma, geliştirme, pazarlama ve eğitime yönelik enstitü, merkezler, bilgi bankası ve laboratuarlar açmak, bunları işletmek veya işlettirmek.

İHRAÇ KONUSU ÜRÜNE GÖRE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri'nden "Kontrol Belgesi"nin temini gerekmektedir.

"Uluslararası Orijin ve Bitki sağlık Sertifikası" adlı belgeyi bitki, bitkisel ürün, canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatçısının Zirai Karantina Teşkilatı / Veteriner Müdürlükleri veya Tarım İl Müdürlükleri'nden temin etmesi gerekmektedir. Bitki, bitkisel ürün, canlı hayvan, hayvansal maddeler, ve deniz ürünleri ihracatında hastalık zararlı maddeler, ilaç kalıntıları veya insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu söz konusu belge göstermektedir.

El halıların ihracatında, hediyelik eşya ihracatında (bakırdan ve piriçten), lületaşı, pipo ihracatında bağlı bulunan odalardan veya ilgili müze eksperlerinden Ekspertiz Raporu alınması zorunludur.

"İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi"nde yer alan malların ihracatında Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.

İhraç konusu ürüne göre izlenecek prosedür konusunda; İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı'ndan (Gümrük İdareleri) da bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca ihracat işlemleri ihracat şekline (bağlı muamele, transit ticaret, bedelsiz ihracat ve benzeri) göre ve ihracat yapılacak ülkeye (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin kararlarınca Ambargo uygulanan ülkeler ve benzeri) göre farklılaşmaktadır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı vize işlemleri, ticaret müşavirlikleriyle koordineli olarak veya ticaret müşavirlerimizin bulunmadığı ihraç ülkelerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü konularında ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadır.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İhracatımızın artışına katkı sağlayacak ve gümrük muafiyetli ithalata olanak sağlayan yatırım teşvik belgesi uygulamaları, kambiyo düzenlemeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve döviz politikaları çerçevesinde kambiyo, ihracat, transit ticaret uygulamalarıyla ilgili genelgeler düzenleyerek ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadır.

ZIRAI KARANTİNA TEŞKİLATI, VETERİNER MÜDÜRLÜKLERİ VE TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin, hayvan ve hayvansal maddelerin ihracatında sağlık belgelerini düzenlemektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Son kullanıcı Belgesi; mevzuata göre, denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcının onayı alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ürünle ilgili resmî kurum tarafından onaylanan belgedir. Bu resmi kurumlar Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve diğerleridir. Ayrıca harp silah ve mühimmat ihracatında Milli Savunma Bakanlığının izni gerekmektedir.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik nükleer ve radyolojik konularda araştırmacıların, kullanıcıların, düzenleyici kuruluş elemanlarının ve halkın eğitimine yönelik çeşitli düzeylerde ulusal ve uluslararası kurs, seminer, çalıştay, vb. çalışmalar yapılmaktadır. Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların ihracatında İzne Esas Olacak Belge Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilir.

TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

İhraç ürünlerinin standartlara uygunluğunu test eder ve belgelendirir. Bazı ürünlerde CE belgesi konusunda akreditedir. Ayrıca yurt dışı belgelendirme kuruluşlarıyla yapmış olduğu protokoller çerçevesinde ihraç ürünleriyle ilgili belgelendirme faaliyetleri yapar. (Örnek: SASO Belgesi.)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)

Dış Ticaret verilerinin derlenmesi ve yayımlanması çalışmalarını yapar.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO)

TMO, Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan mamul madde ihracatları karşılığında yapılacak buğday satışlarıyla ilgili esasları düzenler ve bu yolla ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmak amacıyla dünya fiyatlarından hububat temini sağlar.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI (TÜRKŞEKER)

Türkşeker, imalatçı-ihracatçıların şekerli mamul ihracatı karşılığında C Şekeri taleplerinin karşılanması şartlarını ve Uygulama Esaslarını düzenler, bu yolla ihracatçılarımıza uygun fiyatla şeker temini sağlar.

GÜMRÜK VAKFI

Gümrük Beyannamesi, ihracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Tek Tip Gümrük Beyannamesi formları Gümrük Vakfından alınabilmektedir.

Gümrük Vakfı Adres: Sağlık Mahallesi Aksu Sokak No:9/13 Sıhhıye/ANKARA

Tel: 312 433 83 01 - 02 www.gumvak.org.tr

TİCARET BORSALARI

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi'dir. Ticaret Borsalarından alınır.

GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDIRMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (GİMDES)

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan Helal belgesi Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) tarafından düzenlenmektedir.

TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI

Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını gösteren, İsrail'e ihraç edilecek gıda ürünlerinde aranan Koşer belgesi Türkiye Hahambaşılığı tarafından düzenlenmektedir.

BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURULUŞLARI

Dış ticarette aracılık, güvence, kredi sağlarlar. İhracatta mal bedelleri bu kuruluşlar vasıtası ile tahsil edilir ve ihracat bedeli dövizler yine bu kuruluşlara bozdurularak Döviz Alım Belgesine bağlatılır.
Kullanılan ihracat kredilerinde vergi resim ve haç istisnasından bu kuruluşlar sayesinde yararlanılır. İhracat kredi taahhütlerinin kapatılması da bankalar ve özel finans kurumları nezdinde yapılmaktadır.

TAŞIMACILIK ŞİRKETLERİ

İhraç konusu malların sınırötesi taşınmasını sağlar, taşıtanın talimatları doğrultusunda taşıma belgelerini düzenleyerek kendilerine verirler. İhracatçı firmalar çoğu kere doğrudan taşıyıcı şirketler yerine bunlar adına hareket eden acentelerle ilişki halinde olurlar.

POSTA VE KARGO ŞİRKETLERİ

Posta ve kargo yoluyla yapılan küçük çaplı ve hızlı ihracatlarda ihracatçılarımıza hizmet vermektedir.

SİGORTA ŞİRKETLERİ

Malların taşınması esnasında doğabilecek riskleri sigorta ederler. İhracatçı firmalar, doğrudan sigorta şirketleri yerine bunlar adına hareket eden acentelerle ilişki halindedirler.

GÖZETİM ŞİRKETLERİ

İhracatçı veya ithalatçı firmaların isteği üzerine, ihraç konusu malların, sipariş evsafına veya yasal yükümlülüklere uyup uymadığının denetimini yapıp bunlarla ilgili raporları düzenlerler.

GÜMRÜKLEME ŞİRKETLERİ

Malların yasal yükümlülüklere uygun bir şekilde ihraç edilebilmesi, bu amaca yönelik dökümanların hazırlanması ve gümrük idareleri karşısında ihracatçı firmaları temsil etmek suretiyle danışmanlık hizmetleri verirler.

TEST VE DENEY LABORATUARLARI

Çeşitli üniversite, dernek veya özel sektör kuruluşları tarafından işletilirler.

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

İhracat hacmi olarak belirli bir büyüklüğe ulaşmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığından Dış Ticaret Sermaye şirketi statüsü almış olan firmalara Dış Ticaret Sermaye Şirketi deniliyor. Bu firmalar, bir protokol çerçevesinde imalatçı firmaların mallarını ihraç etmek suretiyle dış ticarette aracılık hizmetleri görürler. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, imalatçı firmalara finansman, hammadde tedariği, KDV iadesinin alınması, kredilerden yararlandırılması konularında destek sağlarlar.

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ

Aynı sektörde faaliyet gösteren belirli sayıda küçük ve orta ölçekli firmanın biraraya gelerek kurdukları, kurucu işletmelere belirli avantajlar sağlayan firmalardır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri'nin kurucu işletmelere (imalatçı KOBİ'lere) sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

İhracata aracılık etmek Pazarlamayı organize etmek Hammadde tedariğinde imalatçı firmalara destek sağlamak Finansman temininde destek sağlamak İhracattan doğan KDV iadesinin vergi dairelerinden geri alınmasında yardım sağlamak. İmalatçıları yönlendirmek

ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR

İhraç ülke mevzuatı ve ithalat prosedürleri, ülke firma bilgileri, ilgili ülkede karşılaşılan problemlerin çözümü ve konsolosluk faturasıyla ilgili işlemler konularında ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadırlar.