İkinci El Makine İthalat Prosedürleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Olarak  İthal Edilebilecek Eşyaya İlişkin  Prosedürler

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilen eşyaların ithalatında uygulanacak prosedürlere ilişkin esaslar “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/9)” tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde, tebliğ ekinde yer alan EK: I A, EK: I B ve EK: II’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.

İzin Belgesi alınmayacak eşya

EK: I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

EK: I B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

EK: I A veya EK: II’de yer alan eşya, EK: I B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 4 üncü madde kapsamında Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) izni aranmaz.

İzin Belgesi alınacak eşya

EK: II’de yer alan listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlük’ten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanlarının ithalatına yine İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri  verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

Diğer mevzuat

2011/9 Tebliği kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmemekte ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmemektedir.

İzin Belgesi başvuruları

EK: II’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. Aşağıda (ve http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinde) belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.

EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK YAZILI BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

1.Başvuru Formu (ith7 Programından alınan form.)

2.Fotoğraf (dört adet –ön arka, sağ ve sol cephelerden)

3.Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tastikli imza sirkülerinin aslı

4.Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evrakının onaylı sureti

5.Başvuru sahibi firmaya ait ticaret sicil gazetesi kaydı örneği veya faaliyet belgesinin sureti

6.Kapasite Raporu’nun ilgili odadan onaylı sureti (kapasite raporu varsa)

7.Satış sonrası hizmetleri yeterlilik veya sorumluluk belgesinin sureti

8.Başvuru sahibi ile eşyayı kullanacak gerçek veya tüzel kişi arasındaki satış sözleşmesi

Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Ekonomi Bakanlığı veri tabanında yer alan bilgiler ile İthalat Genel Müdürlüğüne sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

İthalat Genel Müdürlüğü gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Başvuruların sonuçlandırılması

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular İthalat Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

2011/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.

İzin Belgesinin süresi ve iadesi

Yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde verilen İzin Belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

İzin Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin belgelerin (İzin Belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ithal faturasının bir örneği ve  Ek: III’te yer alan 2011/9 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Alınan İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Beyan ve Taahhüt Belgesi, İzin Belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yukarıda sözü edilen belgeleri, süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim etmeyen ithalatçının yeni İzin Belgesi talepleri söz konusu eksik belgeler tamamlanana kadar değerlendirmeye alınmaz.

Gümrük kıymeti

İzin Belgesi, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 2011/9 Tebliğinde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

2011/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanır.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin olarak ithalat 2011/9 Sayılı Tebliğ kapsamında Ekonomi Bakanlığından izin alınması gereken eşya için yapılacak başvuruya ilişkin elektronik formun doldurulmasına dair hususlar Ekonomi Bakanlığı’nın http://ith7.dtm.gov.tr adresindeki web sayfasındaki Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı’nda ilgili telefonlardan bilgi alınabilir: Tel: 312- 204 78 10, 312- 204 78 17

BAŞVURU KILAVUZU

http://ith7.dtm.gov.tr/kulEsya/kullanmaKilavuz/Ithalat_Kullanma_Kilavuzu.pdf

TEBLİĞ  ve EKLERİ:

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ, İthalat(2011/9)

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/DD2E87CD-D8D3-8566-4520AAADCFB53086/2011-9.doc

EK: I A

EK: I B

EK: II

Ek: III