Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190)-

Madde-10

(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince

sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Konuyla İlgili Gümrük Müsteşarlığı Düzenlemesi (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))

 (1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

                (2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Süre uzatımı

 (1) Söz konusu Tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

                (2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

                Taahhütname

Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında ) (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))  Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK-1) üç nüsha olarak alınır.

            Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Yurt Dışında Satılması

Yurt dışı fuara konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Yurt dışı fuara konu eşyanın geçici çıkışında İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme karşın yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Yurt dışı fuar amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, Gümrük Beyannamesinde 44 nolu haneye açıklamalar bölümüne ilk fuar geçici çıkış beyannamesi tarih, sayısı ve geçici çıkışın kati ihracata dönüştürüldüğüne ilişkin açıklama yazılarak, kati satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları vd.) eklenir ve 1023 rejim koduyla, beyannameye birlik ve gümrük onayı gerçekleştirilir.

Yurt Dışı Fuar Amacıyla Geçici Çıkış ile İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Hariçte İşleme Şubesi :

Tel : 312-306 89 79 


YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

  • Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Destek Amacı

 Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.

Başvuru Şekli

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, ihracatçı birliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

Ürün Teşhir Şartı

Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.

Stand Alanı

Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2'ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri desteklenmektedir. Bazı sektörler sınırlamadan muaftır.

Sağlanan Destek

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara milli katılım, yabancı firma katılımlı sektörel fuar veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.

Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin % 75'i desteklenir.

Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i, her fuar için azami 36 m2'lik alan esas alınmak suretiyle desteklenir.

Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilmektedir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,

Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTM tarafından görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25'ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar % 75 oranında destekten yararlandırılır.

Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara milli katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75'ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

DTM tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamaları ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,

Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği

Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Bu devlet yardımı kapsamında yer alan %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz.

Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedelinin, Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50'si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

Bu destek kapsamındaki katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlamasından muaftır.

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

Ekonomi Bakanlığı Fuar Desteği ile İlgili Web Sayfaları;

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

1995/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları (DTM tarafından belirlenen Fuar Organizatörleri yararlanmaktadır)

Eximbank Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Amaç

Kredi programının amacı; firmaların, yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazar paylarını arttırmaları, yeni/ hedef pazarlara girebilmeleri, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi edinmeleri, ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı ( DTM ) tarafından yurt dışı fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör firma ve kuruluşların, söz konusu fuarlara iştirak eden katılımcı firmaların ve DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kapsam

Türkiye'de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,
a- Yurt dışı fuar ( Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı veya Milli Katılım organizasyonu ) düzenlemek üzere DTM tarafından görevlendirilen organizatörlerin,
b- Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuarlara toplu katılım sağlayan firmaların,
c- DTM tarafından ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların
yurt dışı fuar organizasyon ve katılım harcamalarının finansmanına yönelik olarak kullandırılır.

Firma Limiti

• A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.000.000.- TL
• B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 750.000.-TL
• C sınıfı belgeye sahip organizatörler için 500.000.- TL
• Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 100.000.- TL'dir.

Kredi Tutarı

Firma limitini aşmamak kaydıyla,
• Katılımcı firmalara, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım faaliyetlerine ilişkin harcamalar toplamının % 80'ine kadar,
• Organizatörlere ise, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar organizasyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar toplamının %30'una kadar
kredi kullandırılabilir.

Kredi Para Cinsi

Kredi, sadece Türk Lirası olarak kullandırılır.

Teminat ve Dokümantasyon

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt risklerinin toplamının % 100'ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir.

Asli Teminatlar

• Süresiz veya en az 15 ay vadeli kesin banka teminat mektubu veya
• Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya
• Kredi Garanti Fonu kefaleti veya
• T.Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kesinleşmiş Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ( DFİF) alacaklarının temliki.

Kredi Vadesi

Kredi vadesi azami 540 gündür.

Uygulanacak Faiz Oranı

Geri Ödeme Süresi (Gün)

Faiz Oranı (%)

360 (2 taksit)

6,25

360 (1 taksit)

6,50

540 (3 taksit)

6,75

Kredinin Geri Ödenmesi

• 360 gün vadeli 2 taksit geri ödemeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte; her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir.
• 360 gün vadeli tek taksit geri ödemeli kullandırılan kredilerde, 180 inci günde tahakkuk eden faiz, 360 ıncı günde anapara ve tahakkuk eden faiz geri ödenir.
• 540 gün vadeli 3 taksit geri ödemeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci, 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde üç eşit taksitte; her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir.
• Ayrıca, ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilir.

Taahhüt Kapatma

Yurt dışı fuar organizasyonunun yapıldığını veya yurt dışı fuara katılımın gerçekleştiğini tevsik eden "Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi Taahhüt Kapatma Formu"nun, firmanın bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine onaylatılarak, kredinin orjinal vadesini takip eden 60 gün içinde Türk Eximbank'a gönderilmesi ile taahhüt kapatılır.

 
 

BİLGİ İÇİN : A. Haldun SOYKAN

Performans Kredileri II Müdürü

Tel : (312) 417 13 00 / 515 - 418 61 31

E-Mail : hsoykan@eximbank.gov.tr

Şenol ÇELİK

Performans Kredileri II Müdür Yardımcısı

Tel : (312) 417 13 00 / 482 - 425 89 51

E-Mail : scelik@eximbank.gov.tr

Aslı DEMİRBAĞ

Uzman

Tel : (312) 417 13 00 / 493

E-Mail : ademirbag@eximbank.gov.tr